Tevékenység

Alapítás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) rendelkezései alapján, 2013. május 27-án jött létre. Az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat (EDÖK) 2013-tól folyamatosan működik, és a kari részönkormányzatok is pár rövidebb szünet kivételével folyamatosan működnek. Célunk, hogy az érdekképviseleti tevékenységünkbe minél több doktoranduszt bevonjuk, és ezáltal szélesítve tevékenységeink körét.

Szervezet

Az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat egyetemi, hat részönkormányzata kari szinten képviseli a hallgatók érdekeit. A doktori iskolával és kari szintű ügyekkel a kari doktorandusz önkormányzat képviselőit érdemes megkeresni. Az egyetemi és kari képviselők elérhetőségei megtalálhatók az alábbi oldalon.

Az Egyetemi Doktorandusz legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, ahova minden kari képviselet delegál tagokat. A küldöttgyűlések között a szervezet munkáját az Elnök, az Elnökhelyettes és az Elnökség irányítja. A szervezet munkáját a az Ellenőrző Bizottság felügyeli.

Célok és feladatok

Az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat és kari képviseleteinek célja, hogy a doktorandusz, doktorjelölt hallgatókat tanulmányaik során segítse, a képzéssel és a szakmai fejlődésükkel kapcsolatos információkkal őket ellássa, érdekeiket a különböző fórumokon képviselje.

Alapszabálya alapján Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat feladatai a következők:

 • ellátja az Egyetem doktoranduszainak és doktorjelöltjeinek érdekképviseletét és érdekvédelmét minden illetékes kari, egyetemi és országos testületben;
 • kialakítja saját szervezeti és működési rendjét;
 • tagot delegálhat a Szenátusba, az Egyetemi Doktori Tanácsba, és az ELTE SZMSZ-ben meghatározott testületekbe, illetve ha jogszabály ekként rendelkezik;
 • részt vesz a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében; a doktoranduszok és doktorjelöltek hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak építésében;
 • a doktoranduszok és doktorjelöltek számára tudományos, kulturális, szórakoztató és információs szóró, valamint tájékoztató anyagok, magazinok, újságok, kötetek kiadásának előkészítését végezheti internetes és nyomtatott formában;
 • az Egyetem doktoranduszainak és doktorjelöltjeinek érdekében egyéb tevékenységeket folytat, doktoranduszi vagy doktorjelölti megbízás alapján a felsőoktatási törvényben szabályozott eljárásokban a doktorandusz vagy doktorjelölt képviseletében eljárhat;
 • ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, egyetemi szabályzat, egyedi aktus, illetve jelen szabályzat számára megállapít.

Részvétel az Egyetem testületeiben és bizottságaiban

Az EDÖK delegáltjai az alábbi egyetemi testületekben és bizottságokban vesznek részt:

 • Szenátus
 • Egyetei Doktori Tanács
 • Tudományos Tanács
 • Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága
 • Egyetemi Kreditátviteli Bizottság
 • Esélyegyenlőségi Bizottság
 • Minőségfejlesztési Bizottság
 • Idegennyelvű Képzéskoordináló Bizottság
 • Tehetséggondozási Tanács
 • Könyvtári Tanács
 • Fenntartható Fejlődés Tanácsa
 • Egyetemi Hallgatói és Szociális Ösztöndíj Bizottság
 • Hallgatói Jogorvoslati Bizottság Általános Tanács
 • Hallgatói Jogorvoslati Bizottság Fegyelmi Tanács
 • Egyetemi Etikai Testület
 • Központi Etikai Bizottság

Ezen túl a kari képviseletek részt vesznek a kari testületek és bizottságok munkáiban is.

Pénzügyek

Az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat  – ahogyan a kari doktori képviseletek sem – nem rendelkezik önálló költségvetési kerettel. A felmerülő adminisztrációs költségeket az EDÖK tagjai saját forrásból, illetve az EHÖK támogatásával fedezik.

Az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat elnöke, elnökhelyettese, a kari képviseletek elnökei és tagjai tevékenységéért jelenleg nem részesülnek ösztöndíjban.

Az EDÖK-nek nincsen lehetősége önálló ösztöndíjak létrehozására, de képviseli a doktori hallgatók ösztöndíjkérdéseit az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottságban.