Pályázati kiírás elnöki tisztségre

Pályázati kiírás elnöki tisztségre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat (továbbiakban: EDÖK) pályázatot ír ki az EDÖK elnöki tisztségére az Alapszabály (továbbiakban Asz.) 5. § 21. pontja értelmében.

Pályázat célja:

Az EDÖK elnöki tisztségének betöltése egy évre. (Asz. 5. § 29.)

Pályázók köre:

Az EDÖK Alapszabály 5. § 22. bekezdése szerint: „Elnök-jelöltet a kari doktorandusz képviselet valamint abban az esetben, ha nem indul újra a Doktorandusz Önkormányzat elnöke javasolhat, jelölt az lehet, aki a választás időpontjában az Egyetem doktorandusza vagy doktorjelöltje, és a kiírásban meghatározott időpontra pályázatot ad le, amely tartalmazza mandátumának idejére vonatkozó elképzeléseit.”

Kinevezési feltételek:

 • a pályázóknak meg kell felelniük a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és az ELTE SZMSZ vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feltételeknek,
 • doktorandusz hallgatóként vagy doktorjelöltként az Egyetemmel jogviszonyban kell állniuk.

Az EDÖK elnökének feladatai: (Asz. 7. § 1-4.)

 • az EDÖK elnöke (továbbiakban: elnök) a Küldöttgyűlés és az Elnökség döntéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok, egyetemi szabályzatok és a Doktorandusz Önkormányzat alapszabályának, szabályzatainak rendelkezései alapján irányítja.
 • vezeti és egy személyben képviseli a Doktorandusz Önkormányzatot,
 • a Doktorandusz Önkormányzat nevében az egyetemi szabályok szerint kötelezettség-vállalásra jogosult, melyről köteles tájékoztatni az Elnökséget és a Küldöttgyűlést,
 • előkészíti, végrehajtja és képviseli a Küldöttgyűlés és az Elnökség döntéseit,
 • folyamatos munkakapcsolatot tart fenn az Egyetem rektorával, más vezetőivel, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökével, a Doktoranduszok Országos Szövetségének vezetőivel, tagjaival és a felsőoktatás egyéb szereplőivel,
 • irányítja az elnökség tevékenységét,
 • előkészíti és összehívja a Küldöttgyűlés, az Elnökség üléseit valamint vezeti azokat,
 • kinevezi, beszámoltatja és visszahívja az alelnököket.
 • előkészíti a Doktorandusz Önkormányzat tisztségviselőinek és egyéb személyek közéleti ösztöndíjának kiutalását.
 • felelős a Doktorandusz Önkormányzat szabályszerű pénz- és vagyonkezeléséért, valamint a Gazdálkodási Szabályzat betartásáért, valamint az ELTE Gazdálkodási Szabályzat és egyéb pénzügyi szabályainak betartásáért erről havi rendszerességgel tájékoztatja az EB elnökét, akit ezt írásban igazolja
 • gondoskodik a Doktorandusz Önkormányzat dokumentumainak iktatásáról; felelős a Küldöttgyűlés, az Elnökség és a kabinet jegyzőkönyveinek, emlékeztetőinek elkészítéséért és nyilvánosságáért,
 • helyettesítésére alelnökei közül elnökhelyettest kérhet fel, aki a meghatározottak kivételével helyettesítheti az elnököt annak akadályoztatása esetén.
 • tisztsége alapján tagja a Szenátusnak, az Egyetemvezetői Értekezletnek, az Egyetemi Doktori Tanácsnak, a Tudományos Tanácsnak, a Küldöttgyűlésnek, valamint a hatályos jogszabályokban, egyetemi szabályzatokban, EDÖK Alapszabályban meghatározott testületeknek,
 • a Küldöttgyűlés elé terjeszti az éves költségvetési javaslatot,
 • mandátumának megszűnésével az új elnöknek a függő és lezárt ügyeket, a tevékenység folytatásához szükséges információkat az erre irányadó rektori utasításban szabályozott rendben átadja, ezalatt az új elnökkel szorosan együttműködik,
 • ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály, jelen alapszabály, az Egyetem szabályzata vagy egyedi aktus a hatáskörébe utal.
 • az elnök az Asz.-ban pontokban foglaltak kivételével, amennyiben jogszabály, illetve egyetemi szabályzat nem rendelkezik, feladat- és hatáskörét a Doktorandusz Önkormányzat másik tisztségviselőjére átruházhatja. Ebben az esetben a megbízott személy tevékenységéért sajátjaként felel.
 • az elnök tevékenységéről – az Elnökségnek legalább háromhetente, a Küldöttgyűlésnek minden rendes ülésen – beszámol.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- Nyilatkozat arról, hogy megfelel-e a kinevezési feltételeknek, kinevezése esetén felmerül-e összeférhetetlenségi ok, és hogy a pályázat anyagába betekinthetnek a megbízatással kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező Bizottságok, Tanácsok és Testületek.

- Csatolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, elnöki programját. Fel kell tüntetnie Doktori Iskoláját, Doktori Programját és Neptun kódját

- Csatolni kell a pályázó Magyar Tudományos Művek Tárában rögzített publikációs jegyzékét.

- Az elnöki programnak tartalmaznia kell az EDÖK működésével kapcsolatos terveket, a megvalósítás ütemezését. A terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek az EDÖK alapszabályának, az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzatból és az ELTE Egyetemi Doktori Szabályzatból eredő felelősségi köröknek és feladatoknak. Terveinek megfogalmazásakor különösen tekintettel legyen az ELTE egyetemvezetése által megfogalmazott rövid és hosszú távú tervekre.

A pályázat leadásának határideje:

2017. november 23. 16:00

A pályázat leadásának módja:

A pályázatot elektronikus formában kell leadni Horváth Gábor EDÖK Ellenőrző Bizottsági Elnöknek az eb@edok.elte.hu, valamint az EDÖK küldöttgyűlésének a kgy@edok.elte.hu címre.

A beérkezett pályázatok érvényességét az EDÖK Ellenőrző Bizottság határozza meg. Az EDÖK hivatalban lévő elnöke a pályamunkákat az EDÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlésének meghívójának mellékleteként nyilvánosságra hozza. Az EDÖK elnökét a Küldöttgyűlés választja meg.

Az elnökválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet Horváth Gábornak, az ELTE EDÖK Ellenőrző Bizottság elnökének címezve lehet megtenni elektronikus úton: eb@edok.elte.hu.

Az Asz. értelmében az elnökválasztás eredményét nyolc napon belül meg kell küldeni az Egyetem rektorának, a főtitkárnak, az Egyetemi Doktori Tanács elnökének, a dékánoknak, a kari doktori tanácsok elnökeinek valamint nyilvánossá kell tenni az Egyetem polgárai számára. (Asz. 5.§ 31)

Kelt: Budapest, 2017. 11. 16.

 

Szabó Katalin

ELTE Doktorandusz Önkormányzat, elnök

Kategória: Egyéb

Képviselőválasztások Eredményei

Az EDÖK lasztási bizottgai 2017 válaszsi időszakában rendben kiírták az általános képviselőválasztásokat. A választás 6 körzetben zajlott. Az EDÖK alapszabály  6. §  6.  pontja  alapján  az  egyes  körzetekben  a  nappali  doktorandusz hallgatók 25%-nak kell részt vennie a lasztásokon, hogy az adott körzetben megtarthassák alakuló üléseiket.

 

A 2017 őszi képviselőválasztás eredményei:

Állam- és Jogtudományi Kar körzete
Leadott szavazatok

száma: 10

Nappali tagozatos

hallgatók száma: 28

Részvételi arány: 35%
Jelölt neve: Érvényes szavazatok

száma:

Érvénytelen

szavazatok száma:

Megválasztásra került-

e a jelölt:

Bezsenyi Tamás 10   igen
Garai Nikolett 10   igen
Harmati Barbara 10   igen
Horváth Georgina 10   igen
Matyasovszki-Német

Márton

10   igen
EDÖK Asz. 6. § 2. szerint ÁJK választási körzetben a képviselők maximális létszáma 10 fő. A kari választás érvényes, a megválasztott képviselők létszáma 5 fő.
Bölcsészettudományi Kar körzete
Leadott szavazatok

száma: 168

Nappali tagozatos

hallgatók száma: 623

Részvételi arány: 26%
Jelölt neve: Érvényes szavazatok

száma:

Érvénytelen

szavazatok

 

száma:

Megválasztásra

került-

e a jelölt:

Ferenczi Roland Imre 75   igen
Hamsovszki Júlia 82   igen
Horváth Balázs 69   igen
Lajos Máté 69   igen
Rosta Kosztasz 63   igen
Seres Dániel Márk 81   igen
Stamler Ábel 61   igen
Szabó Katalin 93   igen
    2  

 

EDÖK Asz. 6. § 2. szerint BTK választási körzetben a képviselők maximális létszáma 25 fő. A kari választás érvényes, a megválasztott képviselők létszáma 8 fő.

 

Informatikai Kar körzete

Leadott szavazatok

száma:24

Nappali tagozatos

hallgatók száma: 67

Részvételi arány: 35%
Jelölt neve: Érvényes szavazatok

száma:

Érvénytelen

szavazatok száma:

Megválasztásra

került-

e a jelölt:

Csákvári Máté 16   igen
Horváth Gábor 17   igen
Hudoba Péter 19   igen
Kovács Gábor Ferenc 17   igen
Mattyasovszky-Philipp

Dóra Anna

16   igen
Nagy Barnabás 15   igen
Rudas Ákos 15   igen

 

Az EDÖK Asz. 6. § 2. szerint IK választási körzetben a képviselők maximális létszáma 9 fő. A kari választás érvényes, a megválasztott képviselők létszáma 7 fő

 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Körzete
Leadott szavazatok

száma: 54

Nappali tagozatos

hallgatók száma:161

Részvételi arány: 33%
Jelölt neve: Érvényes szavazatok

száma:

Érvénytelen

szavazatok száma:

Megválasztásra került-

e a jelölt:

Bolló Henrietta 30   igen
Káplár-Kodácsy

Kinga

17   igen
Horváth László 19   igen
Erdei Luca Alexa 10   igen

 

EDÖK Asz. 6. § 2. szerint PPK választási körzetben a képviselők maximális létszáma 5 fő. A kari választás érvényes, a megválasztott képviselők létszáma 4 fő

 

Társadalomtudományi Kar körzete
Leadott szavazatok

száma: 16

Nappali tagozatos

hallgatók száma:66

Részvételi arány: 24%
Jelölt neve: Érvényes szavazatok

száma:

Érvénytelen

szavazatok száma:

Megválasztásra került-

e a jelölt:

Simon Sára 12   nem
Szabó Dóra 8   nem

 

EDÖK Asz. 6. § 2. szerint TáTK választási körzetben a képviselők maximális létszáma 5 fő. A kari választás érvényentelen, Asz. 6. § 6. szerint a választást még ebben a félévben meg kell ismételni.

 

Természettudományi Kar körzete
Leadott szavazatok

száma:94

Nappali tagozatos

hallgatók száma:367

Részvételi arány: 25%
Jelölt neve: Érvényes szavazatok

száma:

Érvénytelen

szavazatok száma:

Megválasztásra került-

e a jelölt:

Árvai Anett 44   igen
Csonka Diána 63   igen
Dallos Zsolt 51   igen
Sági Mirjam 56   igen
Schimek Éva 50   igen

 

Az EDÖK Asz. 6. § 2. szerint TTK választási körzetben a képviselők maximális létszáma 12 fő. A kari választás érvényes, a megválasztott képviselők létszáma 5 fő

A TáTK lasztási körzet nem érte el a szükséges 25%-t. A karon egy szavazat hiányzott az érvényesség eléréséhez. Megállapítom,  hogy a Társadalomtudományi Kar  Doktorandusz Önkormányzata ezennel megszűnt, így Asz. 6 § 6. pontja értelmében 2017/18. tanév őszi félévében ismételt lasztásokat kell kiírni, melyre az ELTE DÖK elnöke jogosult.

Az ELTE-n 1312 doktorandusz folytat nappali képzésben tanulmányokat. Az EDÖK általános  pviselő  lasztása  során  366-an  vettek  részt  a  választáson.  Ez  alapján  a szvételi arány 27%. Az érvényességi küszöb 328 szavazat volt. Megállapítom, hogy az ELTE Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat gyakorolhatja a Nemzeti Felsőoktatási Törvényben rögzített jogait.

Az ELTE Doktorandusz Önkormányzat képviselőtestületének létszáma összesen jelenleg 29 képviselő.

 

Kelt: Budapest, 2017. 11. 13.

Szabó Katalin

                                                                                                                                      ELTE Doktorandusz Önkormányzat, elnök

pexels-photo-327533

A kép forrása: Pexels

Kategória: Egyéb

Novemberi elnöki fogadóórák

Tisztelt Kollégák!

A novemberi elnöki fogadóórák a következőképpen várhatók.
2017. 11. 06. 09:30 – 10:30
2017. 11. 13. 09:00 – 10:00
2017. 11. 20. 09:00 – 10:00

2017. 11. 27. 09:30 – 10:30

Helyszín:
ELTE BTK Doktori Kiválósági Központ, Ifjúsági épület III./3.
Más időpontokban telefonon (06306053256) és emailben (elnok@edok.elte.hu) vagyok elérhető.
Tisztelettel:
Szabó Katalin
ELTE Doktorandusz Önkormányzat, elnök

 

session-2548826_1920

Kategória: Egyéb

Színház és néző konferencia

Konferencia-felhívás

Színház és néző

címmel

Színháztudományi konferenciát szervezünk

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán

2018. március 8-án (csütörtökön) 10.00 órától

A konferencia célja, hogy lehetőséget biztosítson előadásának megtartására minden olyan kutatónak, oktatónak, doktorandusznak és mesterképzésben résztvevő hallgatónak, aki a színházelmélet és/vagy a színházi gyakorlat bármely aspektusával foglalkozik.

Eugenio Barba elhíresült megfogalmazásában „a színház, mint művészet legfőbb alapanyaga a néző és előadó/performer közötti energia/viszony”. A konferencia központi témája a néző, a nézői tekintet illetve a színház és a néző viszonyának különféle megközelítési módszereinek kutatása, de további színházelméleti témát is szívesen fogadunk. Olyan fórumot akarunk teremteni, ahol tudományos szempontból és gyakorlati tapasztalatok alapján egyaránt beszélhetünk arról, hogy a nézők vagy potenciális nézők színházi előadásokhoz való viszonyulása miként képes a közönség összetétele, elvárásai vagy előzetes felkészültsége szerint változni. A konferencia minél tágabb kontextusában szeretné körüljárni azt, hogy milyen jellegzetességeket mutatnak a különféle színházi aktivitásokban megjelenő nézői szokásrendek, illetve azok alakulásának tendenciái.

Merre tart ma a színház-szociológia a magyarországi és a nemzetközi kutatásban? A kortárs színházi alkotások milyen viszonyban vannak, hogyan értelmeződnek az interkulturális kutatások szempontjából? Milyen nézőkkel kapcsolatos felmérések készültek, készülnek, s milyen szempontrendszerek alapján a színházak és a színházi fesztiválok művészi és gazdasági előrelépése érdekében? Milyen mértékben és hogyan változnak a színházi szokások, illetve a kereslet és kínálat viszonya a tradicionális színházi központoktól távolabb eső területeken (Magyarországon, Kelet-Európában, illetve világviszonylatban)? A különböző korosztályok nézéskultúrájának fejlesztése, ennek magyarországi (művészet)pedagógiai megnyilvánulásai milyen eredményeket értek el eddig, és melyek a további céljaik?

A konferencia előestéjén kerekasztal-beszélgetést tervezünk a témában érintett művészek és tudósok közös részvételével.

Kérjük, hogy jelentkezését, előadásának 1000–2000 karakter terjedelmű absztraktját a szinhaz.nezo@gmail.com e-mail címre 2018. január 31-ig legyen szíves eljuttatni! (Jelentkezésében adja meg nevét, beosztását/titulusát, munka- és/vagy tanulmányainak helyét, előadásának tervezett címét, e-mail címét és telefonszámát!)

A konferenciánkra 15–20 perces előadásokat várunk.

A konferencia anyagából tanulmánykötetet tervezünk megjelentetni 2018. december 31-ig.. A publikálásra szánt kéziratok leadási határideje 2018. június 30.

A konferencia szervezői és házigazdái: az ELTE BTK Filozófiatudományi és Irodalomtudományi Doktori Iskoláinak doktoranduszai.

Budapest, 2017. október 22.

DOSZ FITO és ITO

stage-1248769_1920

Kategória: Egyéb

Elnöki cikluszáró beszámoló 2016/17.

Elnöki cikluszáró beszámoló

2016/17.

Készült: 2017. 09. 19.

„Ki meri mondani: ezt teszem, ez jó lesz;

Községre, magamra, tisztelet-hozó lesz?

[...]

Ott az egyenesség, ott pihen a béke,

Hol lebegő sulynak más suly nehezéke;”

(Arany János: Buda halála, 1863)

Az ELTE Doktorandusz Önkormányzat 2017. február 20-án tartotta alakuló és elnökválasztó küldöttgyűlését, melyen az Önkormányzat 2015/16-os helyzetértékelését szem előtt tartva a szervezeti struktúra megerősítését, a szabályos működés biztosítását ítélte a képviselőtestület a legfontosabbnak, amellett, hogy a szervezet elsődleges feladata minden körülmények között az érdekképviselet.

Elnöki beszámolóimat hetente írásban felküldtem az eltedok@edok.elte.hu levelezőlistára. Minden szenátusi és egyetemvezetői értekezleten jelen voltam (kivéve a 09.18-i egyetemvezetői értekezlet ülését, melyen Csonka Diána helyettesített), a Tudományos Tanácsban egy alkalommal Csonka Diána alelnök (TTK DÖK elnök), két alkalommal pedig Hudoba Péter alelnök (IK DÖK elnök) helyettesített. Az Egyetemi Doktori Tanácsban egy alkalommal érintettségem okán nem lehettem jelen, ezért Hudoba Péter vett részt az ülésen. Bezsenyi Tamás elnökhelyettessel (ÁJK) minden országos és egyetemi jelentős kérdésben egyeztettem, helytállását és megbízhatóságát példaértékűnek tartom. Hasonlóan nagy köszönettel tartozom még a számos egyeztetésért Horváth Georginának (ÁJK DÖK elnök), Horváth Lászlónak, Bolló Henriettának (PPK DÖK), Stumphauser Tímeának és Árvai Anettnek (TTK DÖK), illetve Seres Dánielnek (BTK meghatalmazott). Minden fent nem említett egyetemi tanácsban (úgy, mint Költségvetési Tanács, Oktatói és Hallgatói Ügyek Bizottsága, Alumni Bizottság, Tehetséggondozási Tanács stb.) hiányzás nélkül minden alkalommal jelen voltam, az ELTE doktoranduszainak érdekképviseletét tisztségemnek és az ELTE DÖK elveinek megfelelően elláttam.

Az EDÖK elnökség munkáját ezúton is köszönöm, megtiszteltetés volt velük dolgozni. Cserép Mátét (IK), aki mintegy „önszorgalomból” dolgozott a szervezetben, elhivatottságáért, szakmaiságért különös köszönet illeti.

Az alábbiakban röviden összefoglalom munkánkat, összegyűjtöm eredményeinket.

Az EDÖK az egyetemi bizottságokban ebben a ciklusban elnöki delegációkkal látta el képviseletét, fennakadások nélkül. Az EDÖK delegáltjainak munkáját, beszámolóit ezúton is köszönöm.

A ciklusban három küldöttgyűlést (helyszínek: BTK, ÁJK, TTK, + 1 tanácskozás: IK) tartottunk 2017 tavaszán, melyeknek jegyzőkönyvei elérhetők a honlapon. Az elnökség folyamatosan tartott egyeztetéseket, ülést az Informatikai Karon tartottunk, az együttműködés kiegyensúlyozott volt. Internetes oldalunk folyamatosan frissült, programjaink és közgyűléseink időpontjai követhetőkké váltak mindenki számára. A Facebook oldalunk követőinek száma folyamatosan növekedett, ahol minden aktualitást közzétettünk. Voltak olyan posztjaink, amelyek a követőink számának majdnem négyszereséhez jutottak el, 1600 fölötti számban, de olyan is volt a közelmúltban, amely 2000 fölötti adatot eredményezve ért el embereket.

Kommunikációs stratégiánk fejlesztése érdekében különvált a Küldöttgyűlés mandátummal rendelkező képviselőinek levelezőlistája (kgy@edok.elte.hu) és a publikus levelezőlista, melyre bárki feliratkozhat (eltedok@edok.elte.hu).

Törekedtünk az érdekképviselettel összefüggő színes programok megszervezésére:

- a 2015/16-os ciklusban megkezdett munkánk folytatásaként fontosnak tartottuk a tudományszervezést, ezért több konferenciának is társszervezői voltunk a 2016/17-es ciklusban: az ELTE BTK-n 2017. febr. 10-11-én megszervezett lengyel-magyar konferenciának, 2017. szept. 27-28-án Egerben szervezett irodalom-történelem-neveléstudományi konferenciának. Gazdasági tevékenységet nem folytatunk, ezért kizárólag szellemiekben tudtuk támogatni az eseményeket. Örömmel tekintünk a 2017. november 16-ára szervezett Apokrif-konferencia elé is, melynek szintén társszervezői vagyunk. Büszkeség volt számunkra, hogy a University of Łódz történészkonferenciájának partnerei lehettünk. Mindezen eseményekhez köthető plakátokat csatolmányként teszem elérhetővé.

- Programszervezésünkben másik nagy célkitűzés volt, hogy a doktorandusz képzésekről kari szinten tájékoztatókat szervezzünk a felvételi jelentkezések leadását megelőzően. Ez megvalósult a BTK-n (márc. 20.), a TTK-n (máj. 17.) és a PPK-n (márc. 29.). A TáTK-n pedig felvételi előkészítőt tartottak ápr. 5-én, utóbbi megszervezésének koordinálásért Richman Gabriella (TáTK DÖK elnök) felelt.

- Az érdekképviselethez kapcsolódóan törekedtünk a nagy pályázatokkal összefüggően egy átfogó előadás megtartására, melyre Rausch Attilát kértük fel (ELTE PPK). A prezentáció az ÚNKP-hoz és az NFTÖ-höz kötődött és nagyon sikeres volt, más egyetemről is jöttek hozzánk érdeklődők. A prezentáció a honlapunkon a dokumentumok között azóta is mindenki számára hozzáférhető (Kiválósági ösztöndíjak tájékoztató, máj. 29.).

A képviselőtestület többször ülésezett az ÚNKP pályázat kapcsán, valamint két rendben dolgozott javaslatcsomagunk előkészítésén. Első rendben 2017 tavaszi szemeszterében ült össze a képviselőtesület tanácskozni az ÚNKP pályázatának meghirdetése előtt, hogy egyetemi szinten érvényesíteni tudja az ELTE doktoranduszainak érdekeit a pályázattal kapcsolatban. Szalay Péter rektorhelyettes úrral együttműködve nyújtottunk be egyetemi szinten érvényesíthető javaslatokat. A nyári hónapokban dolgoztunk a minisztériumi szintű javaslatcsomagunkon. Az ÚNKP pályázattal kapcsolatos munkákban Horváth Georgina, az ÁJK DÖK elnöke mindvégig az élen járt, munkáját, észrevételeit hálásan köszönjük.

Áprilisban szervezetünk kiállt a CEU mellett az ELTE Egyetemvezetői Értekezletéhez csatlakozva, ekkor többször szerepeltünk a közélettel összefüggő hírekben. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy az ELTE egyetemvezetői értekezlete mellett állhattunk a médiában. Például. index.hu/belfold/2017/04/03/mar_az_elte_teljes_vezetese_is_kiallt_a_ceu_mellett/ 24.hu/belfold/2017/04/03/az-elte-vezetoi-is-kiallnak-a-ceu-mellett/ stb.

A sajtóban az ELTE DÖK szervezeti megítélése a későbbiekben is egyedülállóan pozitív volt, kivált a transzparenciát tekintve:

https://oktatas.atlatszo.hu/2017/09/06/torvenytelenul-mukodnek-a-doktoranduszok-onkormanyzatai/

Véleményt, sőt továbbvivő gondolatokat fogalmaztunk meg a „Nem oké!” plakátsorozathoz, mely egyetemi projektnek kiemelt fontosságot tulajdonítottunk. A képviselőtestület támogató gondolatait, további ötleteit átküldtük a Rektori Kabinet hallgatói ügyek biztosának, Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnak. Az ombudsmani rendszerhez kötődő fórumon (máj. 4. Lágymányosi Campus) Csonka Diána alelnök vett részt az ELTE DÖK képviseletében.

Tavasszal kidolgoztunk egy beadványt a doktoranduszok munkavállalásával kapcsolatban az Egyetemi Doktori Szabályzathoz kapcsolódóan. Ebben különösen nagy munkát vállalt az IK DÖK testülete.

Folytattuk az előző ciklus megkezdett munkáját a 3 éves képzésben lévő doktoranduszok kompenzációjával kapcsolatban.

Csonka Diánával, a TTK DÖK elnökével nagy érzékenységgel kezeltük a doktoranduszok helyzetét a TTK HÖK ISZTK keretből finanszírozott, konferencia részvételt támogató pályázatban, ez ügyben több rendben is kezdeményeztünk tárgyalásokat, illetve vetünk részt ezeken. Az ügy, mely a doktoranduszok helyzetére vonatkozott a TTK ISZTK pályázati kiírásban, összességében szinte megnyugtatóan zárult, de szeretnénk még további, a természettudományi doktori képzésben résztvevő doktoranduszok helyzetét javító intézkedést elérni, szem előtt tartva, hogy a karok közti egyenlőség sérül, ha a TTK doktoranduszait őket hátrányos helyzetbe hozó megszorítások érik.

Az Önkormányzat egyik legnagyobb projektje a 2017/18-as ciklusban a költségvetési program kidolgozásának megkezdése, amely lényegében nem annyira költségvetést, mint inkább egy doktoranduszok igényeihez sokkal inkább alkalmazkodó, az ő szociális helyzetüket sokkal jobban javítani tudó minden kart átfogó ösztöndíjprogram megszületését eredményezheti. A projekt a hat kar közül három esetében már meglehetősen előrehaladott állapotban van, de befejeződésére mindenképpen csak a 2017/18-as ciklusban lehet számítani. A projekt eredményét, amennyiben várakozásainknak megfelelően alakulna, mindenképpen szeretnénk egy előadásban is bemutatni, mivel ismereteink szerint az országban egyedülálló módon prezentálja a kimutatás, hogy a 2016-os és 2017-es években a doktoranduszok milyen arányban vennének és nyernek el, illetve effektív vesznek konferenciákhoz, szociális támogatáshoz, könyv- és jegyzetkiadáshoz, vásárláshoz, sporttevékenységhez stb. anyagi támogatást. Szociokulturális értelemben is nagyon gazdag anyaghoz juthatunk a projekt megvalósítása közben.

Szintén nagy, megkezdett projektünk volt a ciklusban az ELTE Doktorandusz Önkormányzat alapszabályának módosítása, mely a működésünket tudná megkönnyíteni. Ezt két „részletben” kívánjuk megvalósítani ősszel.

A ciklus ideje alatt Richman Gabriella vezetésével, majd Simon Sára koordinálásával a TáTK DÖK-ből indult kezdeményezés egy új DOSZ tudományos osztály alapítására, mely a szociológia és szociálpolitika tudományterületének doktoranduszait egyesítené. A szemeszter során alakuló ülést is tartottak az ELTE TáTK-n, programot dolgoztak ki időt és energiát nem kímélve.

A 3MT (3-Minute Thesis) Competition versenyen, melyet a Coimbra Group (CG) első alkalommal hirdetett meg a 2016/2017. tanévben, az ELTE házi fordulóján a zsűriben az EDÖK egy képviselője is helyet kapott. A hallgatók jogait és a felügyeletet képviselve az EDÖK részéről Simon Sára (TáTK DÖK)   képviselőnk vett részt a zsűri munkájában.

Az Ellenőrző Bizottság egy panaszt vizsgált ki, mely a BTK áprilisban tartott képviselőtestületi választásával volt kapcsolatos.

A 2016/17-es ciklusban eredményesen működött doktorandusz Önkormányzat az ELTE Informatikai Karon, az ELTE Természettudományi Karon, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karon, valamint az ELTE Társadalomtudományi Karon. Az ELTE Bölcsészettudományi Karon, sajnos, a tavaszi rendkívüli választásokat követően sem sikerült érvényesen a választás. Nagy tisztelet illeti meg Seres Dániel és Horváth Balázs kollégákat, amiért a sikertelen választások ellenére is aktív tagjai voltak a testületnek, a küldöttgyűléseken rendszeresen megjelentek, a projektekben részt vettek. Seres Dániel 2017. febr. 21-től meghatalmazottként ellátta a BTK DÖK érdekképviseletét szavazati jog nélkül a BTK kari tanácsában, Bölcsészettudományi Doktori Tanácsában stb, és ezen felül még EDÖK delegációt is vállalt. Áldozatos és kivételes munkáját köszönjük.

A kari Választási Bizottságok tagjai minden karon júniusban az alapszabály értelmében megválasztásra kerültek. Bízunk benne, hogy a most kezdődő választásokon minden karon érvényesen zárulnak a választások, és megkezdett munkánkat eredményesen tudjuk folytatni, futó projektjeinket befejezni. Minden kari képviselőtestületnek ezúton is köszönöm szépen elhivatott és áldozatos munkáját. Különös köszönet illeti Hudoba Péter alelnök urat, amiért az EDÖK szinte minden projektjében áldozatosan és kivételes szorgalommal dolgozott, a helyettesítésemet kivétel nélkül nagy felkészültséggel ellátta.

A szervezet operatív és szabályos működése biztosított volt az elnökválasztó küldöttgyűlést követően. Ezért elsősorban Horváth Gábornak, az Ellenőrző Bizottság figyelmes és szigorú elnökének (IK DÖK) tartozunk köszönettel, valamint Czifra Judit EB tagnak (ÁJK DÖK), aki szinte minden küldöttgyűlésünkön jelen volt és ellenőrizte a szabályos működést.

Kelt: 2017. 09.19.

Készítette:

Szabó Katalin s.k.

ELTE Doktorandusz Önkormányzat, elnök

Kategória: Egyéb

Októberi elnöki fogadóórák

Tisztelt Kollégák!

Az októberi elnöki fogadóórák a következőképpen várhatók.

Az októberi EDÖK elnöki fogadóórák időpontjai és helyszíne:
2017. 10. 02. 09:00 – 10:00
2017. 10. 09. 09:00 – 10:00
2017. 10. 16. 09:00 – 10:00 (elmaradt)

2017. 10. 20. 09:30 – 10:30
2017. 10. 24. 09:00 – 10:00

Helyszín:
ELTE BTK Doktori Kiválósági Központ, Ifjúsági épület III./3.
Más időpontokban telefonon (06306053256) és emailben (elnok@edok.elte.hu) vagyok elérhető.
Tisztelettel:
Szabó Katalin
ELTE Doktorandusz Önkormányzat, elnök

 

tea-2776217_960_720

Kategória: Egyéb

Küldöttgyűlés

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Doktoranduszok és Doktorjelöltek!

Ezúton tisztelettel meghívom Önöket az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat küldöttgyűlésére.
A küldöttgyűlést 2017. szeptember 27. napján, 17:00-tól tartjuk az

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán (1088 Budapest, Egyetem tér 1. Pázmány terem).

Napirendi pontok:
1. Elnöki köszöntő.
2. EDÖK Ellenőrző Bizottság beszámolója.
3. EDÖK elnöki beszámoló.
4. Költségvetési koncepció.
5. Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP).
6. Alapszabály módosítási koncepció.
7. Egyebek.

Tisztelettel:
Szabó Katalin

EDÖK, elnök

Címke: ,
Kategória: Küldöttgyűlések, meghívók

**ELTE BTK DÖK Képviselőválasztás**

Tisztelt Doktoranduszok, Doktorjelöltek!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktorandusz Önkormányzata Választási Bizottsága 2017. 09. 05-én az alábbi időpontokkal kiírta a BTK kari képviselőválasztását:

Jelöltállítási időszak: 2017. 09. 06. – 09. 22.

Választási időszak: 2017. 09. 25. – 10. 13.

A mai nappal kezdetét vette a jelöltállítási időszak. Kérjük, amennyiben indulni szeretne a képviselőválasztásokon, azt az alábbi linken elérhető kérdéssor megválaszolásával tegye meg: http://edok.elte.hu/portal/index.php/onkormanyzati-valasztasok/

A kérdéssor megválaszolására, vagyis a BTK választási körzetben képviselőként való indulásra 2017. 09. 22-ig van lehetősége.

2017. 09. 25-én kezdetét veszi a képviselőválasztás, amelynek során az EDÖK BTK választási körzetébe tartozó doktoranduszok és doktorjelöltek megválasztják képviselőiket.

Tisztelettel:

ELTE BTK Választási Bizottság

***************************************************************

Dear PhD Students and PhD Candidates,

The Election Commission of the Faculty of Humanities of PhD Students’ Union of the Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary has announced the by-election of the faculty.

The nomination of the candidates: 06. 09. 2017. – 22. 09. 2017.

The election of the representatives: 25. 09. 2017. – 13. 10. 2017.

The nomination of the candidates begins today. Those PhD Students and PhD Candidates who would like to register as a candidate and take part in the Faculty’s work are asked to fill in the following form: http://edok.elte.hu/portal/index.php/onkormanyzati-valasztasok/

Candidates will be able to send their applications until 22. 09. 2017.

The election will start on Monday, 25/09/2017.

Sincerely,

Election Commission of ELTE, Faculty of Humanities

election

A kép forrása: Organizing Upgrade

Címke: ,
Kategória: Egyéb

Szeptemberi elnöki fogadóórák

Tisztelt Kollégák!

Hamarosan kezdetét veszi a 2017/18-as tanév. A 2017/18-as tanév rendje letölthető innen.  Az ÁJK 2017/18-as tanév rendje letölthető innen, BTK 2017/18-as tanév határidős feladatainak jegyzéke elérhető itt, a TáTK aktuális tanévrendje, a TTK 2017/18-as tanév őszi félévének menete és tanév rendje elérhető interneten. (Az IK és a PPK honlapján még nem találtam. A PPK-n itt lesz, az IK-n itt.)

A szemeszter első fogadóórái a következőképpen várhatók.

A szeptemberi EDÖK elnöki fogadóórák időpontjai és helyszíne:

2017. 08. 30. 12:00 – 13:00 (elmaradt)

2017.09.04.  09:30 – 10:30

2017. 09. 22. 09:00 – 10:00

2017. 09. 25. 09:00 – 10:00

Helyszín: ELTE BTK Doktori Kiválósági Központ, Ifjúsági épület III./3.

Más időpontokban telefonon (06306053256) és emailben (elnok@edok.elte.hu) vagyok elérhető.

Tisztelettel:

Szabó Katalin

ELTE Doktorandusz Önkormányzat, elnök

 

coffee-2588097_1920

Címke: ,
Kategória: Egyéb

***Önkormányzati választások***

Tisztelt Kollégák!

Ezúton értesítelek benneteket, hogy 2017. augusztus elsején kezdetét vették az ELTE Doktorandusz Önkormányzat 2017/18. ciklus képviselőválasztásai.
Minden karon önálló választási bizottság dolgozik, melyeknek tagjait az EDÖK alapszabály értelmében rendben megválasztották. A választási körzetek Választási Bizottságai eltérő választási időpontokkal írják ki a kari képviselőválasztásokat, mely időpontokat folyamatosan frissülő honlapunkon tudjátok követni:http://edok.elte.hu/portal/index.php/onkormanyzati-valasztasok/kepviselo-valasztas/
Egyelőre csak az Informatikai Kar választási körzetben kezdődött meg a választás. Jelenleg zajlik a jelöltállítás. Szeretnék bátorítani mindenkit, hogy jelentkezzen képviselőjelöltnek. Az időpontok a következők.

Informatikai Kar
Jelöltállítás: 2017. augusztus 1. – 2017. szeptember 3.
Szavazás: 2017. szeptember 4. – 2017. szeptember 22. (8-15 óráig)
További információk: ikdok.elte.hu/valasztasok/

Az EDÖK alapszabály értelmében a választásokat november 5-ig minden karon le kell bonyolítani, ezt követően a megválasztott kari képviselőtestületeknek november 15-ig meg kell tartaniuk alakuló üléseiket (Asz. 6. § 1. bekezdés). Kérlek segítsétek munkájukat azzal, hogy éltek egyetemi polgári jogotokkal és szavaztok a választások során.
A további választási körzetek doktorjelöltjeinek és doktoranduszainak türelmét kérjük. Az Informatikai Kar választási körzetének eredményes és sikeres választást kívánok!

A 2016/17. ciklus IK DÖK képviselőtestületének hálásan köszönöm  munkáját, megtiszteltetés volt számomra, hogy az IK DÖK precíz, megbízható és szorgalmas kollégáival is dolgozhattam.

Tisztelettel:
Szabó Katalin
ELTE DÖK, elnök

szavazésA kép forrása: PSI ELECTIONS

Címke: , , ,
Kategória: Egyéb